*

   

 

kontakt

jak zamawiać?

jak pobrać wymiary?

strona domowa

 

 

lamelki skórzane

lamelki żelazne

rękawice ochronne   

bukłaki  

wyroby z kości i rogu   

torebki i torby     

pochwy  

noże i półprodukty   

drewno i czeczota        

pasy i okucia

ochraniacze

kaftany skórzane

kołczany

hełmy   

 

buty

kolczugi nitowane

przeszywanice

damasty

tarcze

broń      

ozdoby i wisiorki    

namioty               NOWE

wyposażenie obozu    

pokazy

miecze                 NOWE

 

WSPÓŁCZESNE:

portfele i etui      NOWE

pasy                     NOWE

 

 

contact

making an order

measurements

home page

 

 

 

leather lamellars     

iron lamellars     

protective glooves     

canteens     

antler and bone     

belt pouches and bags     

scabbards     

knives and knifemaking     

wood and burls     

belts and belt fittings     

arm and leg protections     

leather tunics     

quivers     

helmets     

 

shoes     

riveted chainmails     

gambesons     

damascus     

shields     

weapons     

garment and pendants     

tents                      NEW

camp equipment

demonstrations

swords                    NEW

 

MODERN:

wallets and cases   NEW  

belts                        NEW

     

 

POKAZY

DEMONSTRATIONS

 

Moja oferta skierowana jest do szerokiego grona osób szukających nowych i ciekawych zjawisk kulturowych. Pokazem można idealnie uświetnić imprezę tematyczną związaną z szeroko pojętym średniowieczem, doskonale wpisuje się w tło wszelkich zamków oraz ruin. Pokazy zawsze cieszą się ogromnym zainteresowaniem zarówno ze strony najmłodszych jak i tych starszych. Z chęcią organizuję pokazy żywej historii gdzie każdy może spróbować stworzyć przedmiot użytku codziennego jak średniowieczny rzemieślnik , daje to niepowtarzalną możliwość przeniesienia się w okres wczesnego średniowiecza.

Oferuje pokazy:

SKÓRNICTWO

Pokaz ten daje możliwość zobaczenia jak średniowieczny szewc wykonywał obuwie według znalezisk archeologicznych, trudnię się również pokazami wytwórstwa wszelkich innych przedmiotów skórzanych które umieściłem na niniejszej stronie , do której lektury zachęcam już teraz.

KOLCZUŻNICTWO

Niemałą atrakcja jest pokaz wykonywania średniowiecznej zbroi – kolczugi, możliwość zanitowania jednego z wielu tysięcy kółek które składają się na całą kolczugę jest jedyna i niepowtarzalna.

 

POKAZY WALK I ŻYCIA CODZIENNEGO według DRUŻYNY WCZESNOŚREDNIOWIECZNEJ GROM

Co wchodzi w skład pokazu:

- rozstawienie naprawdę dużego obozowiska z wszystkimi przedmiotami takimi jak lampiony, drobne "meble" takie jak stoły, skrzynie, ogrom skór jednym słowem sprzęt obozowy w pełnym tego słowa znaczeniu

- pokazy walki – krąg zdrady i honoru, walki w szykach, walki scenariuszowe według życzenia zamawiającego. Najbardziej widowiskowa i bardzo realistyczna część pokazu drużyny

- gry i zabawy dla dzieci i dorosłych - wypełniają lukę pomiędzy pokazami walki, każdy będzie miał okazję przymierzyć sprzęt wojów

- ciągła interakcja ze zwiedzającymi w tym 4 pokazy walki po około 20 minut rozstawione w ciągu dnia według uznania

- przygotowanie kuchni - wymagałoby dostarczenia produktów i uwzględnienia w ilości ludzi również kobiet które będą przygotowywały potrawy.

- pokazy łucznictwa i oszczepnictwa, pokazy szyków bojowych

- na życzenie dostarczam muzykę „średniowieczną”, trzeba dysponować odpowiednim nagłośnieniem.

 

Każdy pokaz dostosowuje indywidualnie, żeby idealnie wpasować się w miejsce i oczekiwania odbiorców.

 

 

 

ENGLISH

 

 

My offer is directed to a wide range of people searching for new and interesting phenomena of culture. By demonstration, it is possible to celebrate thematic party with widely understood Medieval times and it perfectly goes with background of all castles and ruins. Demonstrations always arouse a lot of interest both for the youngsters and the adults. I organize eagerly demonstrations of “the living history” where everyone can try to make up an object for everyday’s use like a medieval craftsman that gives us a unique chance to go back to the early Middle Ages.

I offer to organize demonstrations:

LEATHER CRAFTMANSHIP

This demonstration gives an opportunity to see how a medieval shoemaker performed footwear according to archaeological finds; I also occupy myself with demonstration of craftsmanship of any other types of leather objects I put in the herewith website to which I encourage right now.

CHAIN MAILS CRAFTSMANSHIP

A considerable attraction is a show presenting the way a medieval armour - a chain mail is performed, an opportunity to rivet one of thousands ringlets that comprise the whole chain mail is one and the only.

FIGHTS AND EVERY DAY LIFE SHOWS according to THE EARLY MEDIEVAL TEAM - GROM

What does the show comprise of:

- setting up a really huge camp including all objects, like: lanterns, tiny furniture like tables, chests, enormity of leather / skin items, in a word – camp fittings in a full sense of the word.

- fight shows – a circle of treachery and honour, fight in battle lines, scenario fights according to the orderer’s wish. The most spectacular and very realistic part of the team’s show.

- Games and entertainment for children and adults – they fill up a gap between fight shows, everyone has a chance to try warriors armament on

- continuous interaction with visitors, including 4 fight shows lasting 20 minutes each, arranged during a day at somebody’s discretion.

- Food preparation – it is required to provide produces and consider a number of people including women preparing dishes.

- Archery and javelin-throwing shows, battle lines shows

- I provide “medieval music” on request; it is needed to have appropriate loud speaking equipment.

I adapt each demonstration individually to match up perfectly to the place and recipients expectations.

 

 

  Copyright © Wojmir Rzemiosło Artystyczne